Regulamin

 


                                                             REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MATERIALYKOSCIOZASTEPCZE.PL
 
  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  3. POSTANOWIENIA ZAWIERANIA TRANSAKCJI -UMOWY SPRZEDAŻY
  4. SPOSOBY PŁATNOŚCI
  5. TERMINY REALIZACJI,SPOSOBY REALIZACJI DOSTAWY I KOSZT DOSTAWY
  6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  7. POSTANOWIENIA DODATKOWE
  8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

   

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.materialykosciozastepcze.pl prowadzony jest przez Dagmarę Sygulską Chmiel prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Fortis Medical Dagmara Sygulska Chmiel  prowadzącą działalność gospodarczą pod adresem ul.F.Nowowiejskiego 16 , 62-006 Gruszczyn wpisaną  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7281316387, REGON 471388835, adres poczty elektronicznej: biuro@fortismedical.pl

1.2. Z tego  sklepu internetowego mogą korzystać wyłącznie  przedsiębiorcy  prowadzący działalność gospodarczą w zakresie praktyki stomatologicznej ,ortopedycznej ,weterenaryjnej oraz firmy handlowe (hurtownie stomatologiczne i medyczne oraz sklepy stomatologiczne o podobnym profilu działalności posiadające wpis PKD  NR.46.46 (sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych) .Tylko do tych podmiotów adresowana jest oferta sklepu i z tymi podmiotami istnieje możliwość  zawierania umów sprzedaży  za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Regulamin dotyczy wyłącznie umów zawieranych z przedsiębiorcami, prowadzącymi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, i z zastrzeżeniem poprzedniego zdania, nie dotyczy konsumentów.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca - Dagmara Sygulska Chmiel prowadząca działalność gospodarczą  pod nazwą Fortis Medical Dagmara Sygulska Chmei wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7281316387, REGON 471388835, adres e-mail: biuro@fortismedical.pl. 1.3.1 Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do świadczenia Usług Elektronicznych w ramach prowadzonego sklepu internetowego pod adresem internetowym www.materialykosciozastepcze.pl lub zawarcia umowy sprzedaży produktów.

1.3.2. Usługobiorca ma prawo do :

      - żądania dostępu do swoich danych, usunięcia ich lub sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

      - do zażadania zakazu ich przetwarzania

      -do przenoszenia danych,

       -do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Usługobiorca uprzednio taką zgodę wyraził

       -do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

      Aby skutecznie zrealiazować powyższe żadania Usługobiorcy ,Usługobiorca musi przesłać  waidomość e-mail na adres: biuro@fortismedical.pl lub pisemnie         na  adres korespondencyjny Administratora danych 

 1.3.3 Administrator zapwnia o poufnośi wszelkich  danych osobowych otrzymanych od Klienta
 
 

1.4. Definicje:

 1.4.1. DANE OSOBOWE - przetwarzamy dane dotyczące rzeczowych lub osobistych powiązań określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Należą do nich imię i nazwisko, numer telefonu do kontaktu,adres poczty e-mail Klienta, numer identyfikacji podatkowej (NIP); adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto), jednocześnie są to wszystkie niezbędne dane, które użytkownik podaje podczas rejestracji i tworzenia konta Klienta. Ich podanie jest niezbędne do spełnienia świadczenia, nie podanie wyżej wymienionych danych  skutkuje odmową zawarcia  tej umowy.

1.4.2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym dający możliwość  złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności idostawy.

1.4.4. KLIENT – Usługobiorca, który chce zawrzeć  lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5 KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.8. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod wskazanym adresem internetowym: www.materialykosciozastepcze.pl

1.4.9. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Dagmara Sygulska Chmiel  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Fortis Medical Dagmara Sygulska Chmiel pod adresem miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. F.Nowowiejskiego16 62-006 Gruszczyn wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7281316387, REGON 4713888835, adres poczty elektronicznej: biuro@fortismedical.pl

1.4.10. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.12. USŁUGOBIORCA – Przedsiębiorca w rozumieniu Artykułu 43[1] KODEKSU CYWILNEGO.

1.4.13. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia.

2.1.1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się
z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia oraz (2) kliknięciu pola „Zamawiam” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W każdym czasie możliwy jest dostęp do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ich przenoszenia.

2.2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

2.2.1. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.3.1. Komputer,  laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

2.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

2.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższe, Safari w wersji 1.0 i wyższej.

2.3.4. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Cenniki,ogłoszenia i reklamy  i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności opisy tych produktów, parametry techniczne i użytkowe(przeznaczenie produktów) oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. 

3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

3.4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest  jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

3.4.2.   Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, na którą się składa  potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą odbioru  przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4.3. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Sprzedawca może bez podania przyczyny anulować je w części lub w całości., zwłaszcza zamówienia hurtowe, o których mowa w pkt. 3.5 niniejszego regulaminu. W przypadku anulowania zamówienia, które zostało już opłacone - Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu  całości wpłaconej przez Klienta kwoty bezzwłocznie.  

3.5. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż tylko i wyłącznie detaliczną. Zamówienia hurtowe za takie mogą być uznane zamówienia  ilości zamawianych produktów powyżej 10 sztuk jednego produktu realizowane będą poprzez odrębny  kanał sprzedaży , zamówienia hurtowe  powinny zostać wysłane za pomocą Poczty Elektronicznej na adres e-mail biuro@fortismedical.pl

3.6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt.3.4.2., a także poprzez (3) przesłanie dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4.SPOSOBY  PŁATNOŚCI

4.1. Sprzedawca wyraża zgodę i daje możliwośc dokonania  płatności Klientowi porzez następujące sposoby:

4.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy w Banku:
          Santander PL46109014500000 0001 4291 7869

4.1.3. Płatność online usługą "Przelew natychmiastowy" oraz kartami płatniczymi:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań

4.2. Zawierając umowę za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient wyraża zgodę,  aby Sprzedawca wystawił mu elektroniczną fakturę w rozumieniu art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

5.KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: 

5.1.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.

5.3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:

5.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

5.3.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Reklamacje Produktu:  zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta zostaje wyłączona

6.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:

6.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fortismedical.pl lub też pisemnie na adres: ul.F.Nowowiejskiego 16 , 62-006 Gruszczyn

6.2.2. Zaleca się o napisanie  czego dotyczy reklamacja  jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,z wyszczególnieniem problemu  i daty wystąpienia nieprawidłowości a także  danych kontaktowych – ułatwi to proces rozpatrzenia reklamacji  przez Usługodawcę.

6.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

6.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub pisemnie na wskazany adres przez Klienta, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

 

7.DODATKOWE POSTANOWIENIA

7.1. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w  Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

7.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub w systemie ratalnym Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

7.3. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

7.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

7.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem  firmy kurierskiej (przewożnika) Klient zobowiązany jest sprawdzić zawrtość przesyłki  w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie dostawy produktu  nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7.6. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta.

 

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

8.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 

8.3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca/Sprzedawca oraz Usługobiorca/Klient zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl